На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

”Промяна на земеделското предназначение на имота съгласно разпоредбите на ЗОЗЗ и ЗУТ и изграждане на обекти за складови и обществено обслужващи дейности в ПИ с идентификатор 40467.1.29 м. ”Орта Хан” гр. Куклен, община Куклен

 

Възложител:Ваня Инджова
Лице за контакти:Ваня Инджова
Телефон за контакти:0877 983 370

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 28.03.2024 – 10.04.2024 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Стойна Згурова
Tелефон за контакти: 03115/ 21-20