На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

Добавяне на отпадък с код 10 03 16- леки шлаки, различни от упоменатите в 10 03 15- на съществуваща площадка за събиране, временно съхранение на производствени и неопасни отпадъци с местонахождение  ПИ № 40467.1.297, м. Орта Хан, гр. Куклен,  община Куклен

 

 

Възложител: ,,ВЪЗХОД ИМПЕКС БГ‘‘ ЕООД
Лице за контакти: инж. Таня Гогова- консултант еколог
Телефон за контакти: 0895580456

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 16.04.2024 г. – 29.04.2024 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Руждие Халим
Телефон за контакти: 03115/ 21-20