На основание: чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

Изграждане на ферма за отглеждане на рибна продукция в ПИ 63238.9.212, с. Руен, община Куклен

 

 

Възложител: ,,Руен Лейк Фишъри‘‘ООД
Лице за контакти: Димитър Трендафилов
Телефон за контакти: 0895412727

 

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 19.04.2024 г. – 02.05.2024 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

 

Лице за контакти: Руждие Халим
Телефон за контакти: 03115/ 21-20