На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

Добавяне на отпадък с код 10 03 16 – леки шлаки, различни от упоменатите в 10 03 15 – на съществуваща площадка за събиране, временно съхранение на производствени и неопасни отпадъци”

 

Възложител: ”ВЪЗХОД ИМПЕСКС БГ” ЕООД
Лице за контакти: инж. Таня Гогова – Консултант екология
Телефон за контакти: 0893/688045

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 29.04.2024 г. – 05.05.2024 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: С. Згурова
Телефон за контакти: 03115/ 21-20