На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение: „Нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на А1 България ЕАД в обхвата на път II-86 на територията на община Куклен“

Възложител: А1 България ЕАД
Лице за контакт: Магдалена Кожухарова
Телефон за контакт: 0888 582 182

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 28.05.2021 г. – 10.06.2021 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. „Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Стойна Згурова
Телефон за контакт: 03115/ 21-20