На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

 

”Изграждане на един брой тръбен кладенец” в ПИ 40467.11.1644 гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив

 

Възложител: ”СиТиПарк КАПА” ЕООД
Лице за контакти: Асен Петлов
Телефон за контакти: 0885/008355

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 16.05.2024 – 29.05.2024 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Стойна Згурова
Телефон за контакти: 03115/ 21-20