На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

“Детска площадка в УПИ 069068,070, жилищно застрояване по плана на м. “Кара Мандра“, землище на с. Яврово, община Куклен“

Възложител: КЦМ АД, Пловдив
Лице за контакти: Явор Кехайов
Телефон за контакти: 032 62 35 41

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 18.08.2021г. – 31.08.2021г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Стойна Згурова
Телефон за контакти: 03115/ 21-20