На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

„Промяна предназначението на земеделска земя на поземлен имот № 40467.10.190 местност ,,Михов орех“ в землище в гр.Куклен, община Куклен с площ 5506 кв.м. и е с НТП-нива, за обект ,,Овцеферма“

Възложител: Костадин Точков
Лице за контакти: Мариана Главова, телефон за контакт: 0878192672

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 14.09.2021 г. – 27.09.2021 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. „Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Руждие Халим
Телефон за контакт: 03115/ 21-20