На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

„Изграждане на система за борба със слани към инвестиционно намерение за създаване на 31.026 дкa ябълково насаждение в землището на гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, м. Гьол Kъра в поземлени имоти № 014018,014019,014075,014076

Възложител: ЗП Валентина Василева

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 15.09.2021 г. – 28.09.2021 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. „Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Руждие Халим
Tелефон за контакт: 03115/ 21-20