На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  /ОВОС/

 

ОБЯВЯВА

 открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/

 

“Промяна предназначението на земеделска земя на поземлен имот 40467.10.190 м. “Михов орех“, землище на гр. Куклен, община Куклен с площ 5506 кв. м. и е с начин на трайно ползване – нива, за обект “Овцеферма“

Възложител: Костадин Точков
Лице за контакти: Мариана Главова
Телефон за контакти: 0878/ 192672

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 30.09.2020 г. – 13.10.2020 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч.

Лице за контакти: Стойна Згурова – еколог
телефон за контакт: 03115/ 21-20