С Постановление на МС №368/04.11.2021 г. ще се отпуска еднократна финансова подкрепа в размер на 300 лв. за отопление на лица и семейства от уязвимите групи, на които не е отпусната или е отказана целева помощ отопление по Наредба №РД 07-5/2008 г. за отоплителен сезон 2021г./2022 г. за преодоляване на последиците от увеличаване цените на горивата и извънредната епидемична обстановка.

1. Еднократна финансова подкрепа за отопление в размер на 300 лв. се отпуска служебно от ДСП-Родопи /без подаване на заявления-декларации/:

  • лица и семейства, подали заявлние-декларация за отпускане на целева помощ за отопление сезон 2021/2022, получили отказ единствено на основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата поради установен средномесечен доход за предходните 6 месеца по-висок със сума по-малка или равна на 30 лв. от диференцирания доход за отопление.
  • лица и семейства, подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление сезон 2021/2022, получили отказ на основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата, поради непълна 6-месечна регистрация в ДБТ към 01.11.2021 г.
  • лица и семейства, подали заяление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление сезон 2021/2022, получили отказ на основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата, поради непълна 6-месечна регистрация в ДБТ към 01.11.2021 г. и установен средномесечен доход за предходните 6 месеца по-видок със сума по-малка или равна на 30 лв. от диференцирания доход за отопление.

2. Еднократна финансова подкрепа за отопление в размер на 300 лв. имат право:

  • Лица и семейства, които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2021/2022, отговарящи на условията на чл. 2, ал. 1 от Наредбата и чиито спредномесечен доход за последните 6 месеца е не по-висок със сума по-малка или равна на 30 лв. от диференцирания доход за отопление за определеното лице или семейство. Лицата и семействата трябва да декларират доход за 6 последователни месеца от 01.04.2021г. до 30.09.2021 г.
  • Лица и семейства, които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2021/2022 отговарящи на условията на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, които имат непълна 6-месечна регистрация в ДБТ към 01.11.2021 г. и продължават да са регистрирани. Лицата и семействата трябва да декларират доход за 6 последователни месеца от 01.04.2021 г. до 30.09.2021 г.
  • Лица и семейства, които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2021/2022 отговарящи на условията на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, които имат непълна 6-месечна регистрация в ДБТ към 01.11.2021 г. и продължават да са регистрирани и чиито средномесечен доход за последните 6 месеца е не по-висок със сума по-малка или равна на 30 лв. от диференцирания доход за отопление за определеното лице и семейство. Лицата и семействата трябва да декларират доход за 6 последователни месеца от 01.04.2021 г. до 30.09.2021 г.

Срокът за подаване на заявлние-декларация по ПМС №368/04.11.2021г. е 14-дневен от 10.11.2021 г. до 23.11.2021 г.

3. Еднократна финансова подкрепа по ПМС №368/04.11.2021 г. се погасява към края на бюджетната 2021 г. Не получената от лицата отпусната еднократна финансова подкрепа не подлежи на депониране, възстановява се в държавния бюджет.

Заявление-декларация