Проект BG05M9OP001-2.040 – 0126-С01

«Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен»

От 09.07.2019г. Община Куклен стартира и към настоящия момент предлага за ползване здравно-социални услуги /на място, в домашна среда/ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на  Община Съединение и Община Куклен“ с рег. №  BG05M9OP001-2.040-0126

Услугите, които се предоставят са както следва:
Здравни грижи /от медицинска сестра/;
Социални дейности /Домашен помощник, психологическо консултиране/.           

Кандидат-потребители, които могат да ползват здравно-социалните услуги, са:

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания и техните семейства – това са хора с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от грижа, в т. ч. с чужда и без чужда помощ.

Необходими документи за подаване от страна на кандидат-потребителите:

  1. Заявление по образец;
  2. Документ за самоличност (за справка);
  3. Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка);
  4. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
  5. Медицински протокол на ЛКК (копие);
  6. Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
  7. Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
  8. Други документи.

Приемът на документи се осъществява в деловодството на община Куклен, с работно време от 08:00 – 17.00 ч., всеки делничен ден.

Дейността по проекта е обявена  от държавата с продължителност до 09.09.2020г.

За допълнителна информация:
Община Куклен, телефон: 03115-2120,
Лица за контакти: Георги Вълев, Магдалина Налджиева и Маргарита Матрева