Община Куклен на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Новопроектиран електропровод-ниско напрежение 1kV, за захранване на поземлен имот с кад. №21324.1.217, местност „Узунала“ по КК на с.Добралък, община Куклен.„.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.