Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 291 от 28.05.2021г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „„Нов кабел 1kV за външно ел. захранване на „Сервиз за ремонт на селскостопанска техника и агроаптека” в  УПИ 010382- сервиз за ремонт на селскостопанска техника и агроаптека /ПИ с ИД 40467.10.382 по КК/, местност „Света Петка”, землище на гр.Куклен, община Куклен”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник чрез Общински съвет Куклен пред Административен съд – Пловдив.