Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Утвърждаване на трасе за транспортен достъп на ПИ 40467.11.588 в землище на гр.Куклен, местност „Бунар Йолу” през  ПИ 40467.11.197-селскостопански път,публична общинска собственост и ПИ 40467.11.382-селскостопански път,публична общинска собственост, община Куклен”.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.