Проект № BG05SFPR002-2.002-0128-С01 Укрепване на общински капацитет на община Куклен

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 по Процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“

О Б Я В А

за подбор на служител по проект  „Укрепване на общинския капацитет в Община Куклен“ с рег. №  BG05SFPR002-2.002-0128-C01

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТО НА РАБОТА: Община Куклен: Информиране и консултиране на нуждаещи се лица, подпомагане при изготвяне на оенки, свързани с насочване към определена социална услуга.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

ОБРАЗОВАНИЕ: Минимум висше образование
ТРУДОВ СТАЖ: Минимум 2 години в сферата на социалните услуги.
ДРУГИ: Работата по проекти и дейности със сходен характер е предимство –  удостоверява се с приложен документ.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Да имат мотивация и нагласа за работа в социалната сфера с лица с увреждания и възрастни хора.
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: За определен срок, съгласно срока на действие на проекта – 12 месеца.
РАБОТНО ВРЕМЕ:  Пълно (8 часа).

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • Заявление-декларация – по образец;
  • Документ за самоличност- представя се само за справка;
  • Автобиография (СV);
  • Копие от диплома за придобито висше образование, степен и професионална квалификация – ако кандидатът притежава такива;
  • Медицинско свидетелство ще се изисква при евентуалното назначаване на работа.
  • Свидетелство за съдимост – осигурява се по служебен ред.
  • Копие на документи доказващи професионален опит минимум 2 години/трудова книжка/осигурителна книжка/
  • Други документи – при необходимост или по преценка на самия кандидат.

 

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ: от  24.03.2023 г. /петък/ до 31.03.2023 г. /петък/ включително, в Деловодството на Община Куклен, с работно време от 08:00 -17:00 ч., всеки делничен ден.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани за датата и часа за провеждане на интервю.