Договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома” бе подписан на 06.03.2023 г. между кмета на Община Куклен и Министерство на труда и социалната политика. Проектът се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, като стойността му е 263 745,12 лв. и е 100 % безвъзмездна финансова помощ осигурена от Европейския социален фонд +. Целта на проекта е да се предоставят грижи в домашна среда на хора с увреждания и възрастни в невъзможност за самообслужване. Предвижда се да бъдат назначени 10 домашни помощници, 1 медицинска сестра, 1 психолог, 1 шофьор и 1 диспечър-координатор. Дейностите по проекта са свързани с предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа; извършване на доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост със средства на потребителите; заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги; почистване и приготвяне на храна съобразно здравословното състояние; оказване на помощ при хранене и други.
Услугите ще са изцяло безплатни за потребителите!