Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 400 на ОБС Куклен, взето с Протокол №37 от 26.11.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията сe разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за обект: ”Уличен водопровод за „Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция ” в ПИ 63238.14.19, местност „Св.Георги”, по кадастралната карта на с.Руен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.