О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 48  взето на Редовно  заседание с Протокол № 6 от  26.01.2024г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за елементи на техническата инфраструктура на обект: ”Утвърждаване на трасе за транспортен достъп на ПИ с ИД по КК 40467.10.185, местност „ Михов орех”, землище на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдиска”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ,  решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Общински съвет Куклен пред Административен съд – Пловдив.