По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ  с идентификатор 40467.8.295 местност „Кавака”,з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „Складове  и обработка на селскостопанска продукция“ е одобрен със Заповед№397/12.05.2022г.                                                                                        В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”.

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни:  Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                          Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.