Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №228 на ОБС Куклен, взето с Протокол №25 от 29.01.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията дава съгласие за издаване на заповед за допускане изработването на частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПР/, за част от кв.32 на УПИ VII- 313 по регулационния план на с. Гълъбово, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Схема предложение


Обновено на 14.04.2021 г.

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VII – 313 от кв.32  по регулационния план на с. Гълъбово. В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „ТСУ”

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.
Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.

 


Обновено на 08.07.2021 г.

Съобщаваме Ви, че проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VII – 313 от кв.32  по регулационния план на с. Гълъбово e одобрен със Заповед № 417/21.06.2021г.  В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „ТСУ”

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.
Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.