Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №228 на ОБС Куклен, взето с Протокол №25 от 29.01.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията дава съгласие за издаване на заповед за допускане изработването на частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПР/, за част от кв.32 на УПИ VII- 313 по регулационния план на с. Гълъбово, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.