ДО РЪКОВОДСТВАТА
НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ:

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА
КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС”
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ’’ 
КОАЛИЦИЯ  „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ’’
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД”
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение разпоредбите на чл. 91, ал. 1-5, във връзка с чл. 90, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 1399-НС/08.09.2022 г. на ЦИК, Ви каня на 19.09.2022 г. (понеделник), от 10.00 часа, на консултации за определяне състава на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК) в община Куклен за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Консултациите ще се проведат в заседателната зала на Община Куклен, намираща се на трети етаж, в сградата на Общинска администрация, с адрес: гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 43, при спазване на определените противоепидемични мерки.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

При провеждане на консултациите, участниците представят следните документи:

 1. писмено предложение за състав на ПСИК, което съдържа:
  • наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  • имената и ЕГН на предложените лица;
  • длъжността в комисията, за която се предлагат;
  • образование, специалност;
  • телефон за връзка с предложените лица.
 1. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01.08.2022 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
 2. когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
 3. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състава на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т. 1.

Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, стават неразделна част от протокола за консултациите.

Моля да осигурите присъствието на консултациите на упълномощените от Вас представители.

 

С уважение,

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен

 

Изготвил:
Мариана Ганева
Секретар на община Куклен