Във връзка със стартиране на процедурата за избор на членове на Съвета на децата към ДАЗД,  всяко дете от община Куклен до 18 годишна възраст може да бъде предложено за член по едно от следните направления:

1/         Членове на училищни форми на самоуправление, съгласно чл.171 на ЗПУО (Свързан с правата на децата и учениците), или детски/младежки съвети, парламенти и др.;
2/         Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
3/         Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социалните услуги за деца;
4/         Индивидуални кандидатури

При кандидатстване по направление 1/, 2/ или 3/ е необходимо към мотивационното писмо и формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията. Това означава, че всяка организация или програма може да номинира само един свой представител, като вземе официално решение за това.

При кандидатстване по направление 4/ е изключително важно кандидатът да опише как ще работи с другите деца от областта. Важно е да се знае, че ролята е представителна, т.е. се изразяват интересите на децата от областта, а не само лично мнение. Затова е важно да се опише в мотивационното писмо механизма, по който ще се синхронизират мненията на децата от областта.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвимите  групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавните и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Срокът за кандидатстване е 24 май 2018 г., като документите се изпращат на адрес:
Гр. Куклен 4101, ул. „Ал. Стамболийкси” № 43
Или  на електронна поща: culture@kuklen.org
            Приложения: Процедура за избор на членове на Съвета на децата; 
            Документи за кандидатстване: Формуляр за кандидатстване и Мотивационно писмо