УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На 13.09.2022г от 17:00 часа в заседателната зала, етаж 3 в сградата на Общинска администрация гр. Куклен ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Куклен за периода 2021-2027 г. (ПИРО), който е изготвен в изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР). В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Куклен (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите седем години. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година. Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Куклен е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Куклен е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен район и действащите устройствени планове. С цел запознаване с Проекта на изготвения План за интегрирано развитие на Община Куклен за периода 2021-2027г., същият е достъпен на интернет страницата на Община Куклен –  https://kuklen.org/.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 във вр. с ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица освен на обявената дата за обществено обсъждане, могат и да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 12.09.2022г. 17:00 ч. вкл. на електронен адрес, email: kmet@kuklen.org или на гише „деловодството” – ет. 1 в сградата на община Куклен.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. В тази връзка Общинска администрация Куклен отправя настоящата покана-обявление за участие в обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

 

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН

 

Приложения:

План за интегрирано развитие на община Куклен (ПИРО) 2021-2027 г.

Програма за реализация на ПИРО КУКЛЕН за периода 2021-2027 г.

Индикативен списък на важни за общината проекти