ПОКАНА за обществено обсъждане на проект на схема за разполагане на  паметна плоча на кукленци, избити от комунизма, на северната фасада на сградата на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1922” гр. Куклен

Кметът на Община Куклен – Мария Белчева, на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10а, ал. 6 и ал. 7 от Наредба № 9 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Куклен,

Кани  местната общност на 22 януари 2018 г. /понеделник/ от 11.00 часа в заседателната зала, находяща се на трети етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 43, на

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 НА ПРОЕКТ НА СХЕМА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА  ПАМЕТНА ПЛОЧА НА КУКЛЕНЦИ, ИЗБИТИ ОТ КОМУНИЗМА, НА СЕВЕРНАТА ФАСАДА  НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ-1922” ГР. КУКЛЕН

Уважаеми съграждани,

Постъпило е предложение с вх. № 6121/20.10.2016 г. от Владимир Гошев – председател на Инициативен комитет за памет и съвест гр. Куклен за поставяне на паметна плоча на избитите граждани на гр. Куклен в съпротивата срещу тоталитарния комунизъм.

Съгласно разпоредбите на чл.10а, ал. 6 и ал. 7 от Наредба № 9 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Куклен, проектът на схемата следва да се публикува на интернет страницата на общината и да се изложи на общодостъпно място за срок не по-кратък от един месец с оглед провеждане на обществен дебат за качествата на проекта.

Проектът на схемата е приложен към настоящата покана.

Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения по гореописания проект в деловодството на Община Куклен или на електронен адрес: mail@kuklen.org до 19.01.2018 г.

Присъстващите на публичното обсъждане представители на местната общност ще имат възможност да се запознаят с проекта на място и да изкажат своите мнения и препоръки.

За постъпилите становища от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се внесе ведно с предложението за поставяне на паметната плоча и другите съпътстващи документи за разглеждане от Общински съвет Куклен.

Текст на поканата за обществено обсъждане

Схема за разполагане на паметна плоча