ПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

на изработения горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските територии – собственост на община Куклен, обл.Пловдив, на територията на община Куклен, в териториалния обхват на ТП “Държавно горско стопанство-Пловдив”, ЮЦДП-Смолян.

 

Регионална дирекция по горите – Пловдив и Община Куклен, уведомяват обществеността и заинтересованите организации, че е изработен горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските територии-собственост на община Куклен, обл. Пловдив, на територията на община Куклен, в териториалния обхват на ТП “Държавно горско стопанство-Пловдив”. Горскостопанския план е с период на действие от 01.01.2019 г. до 31.12.2028 г. и влиза в сила след утвърждаване от директора на РДГ-Пловдив.

 

На основание чл. 90, ал.2 от Наредба № 18 / 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии на 21.09 2020 г. ( понеделник) от 10:30 часа в сградата на Община Куклен, гр.Куклен, с адрес гр.Куклен, ул. “Александър Стамболийски”№ 43  ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на горскостопанския план и план за дейностите по опазване от пожари на горските територии – собственост на община Куклен, на територията на община Куклен в териториалния обхват на ТП “Държавно горско стопанство-Пловдив”.

Материалите за общественото обсъждане са на разположение на заинтересованите лица и органи както следва:

  • В община Куклен, гр.Куклен , ул. “Александър Стамболийски“№ 43, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа, лице за контакт – инж. Тодор Недков.
  • В РДГ-Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Санкт Петербург” № 57, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа , лице за контакт- инж.Антон Бамбалов и инж. Никола Тенев.

 

Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на общественото обсъждане се приемат до датата на общественото обсъждане:

  • писмено в Община Куклен, гр.Куклен , ул. “Александър Стамболийски”№ 43
  • на електронна поща: mail@ kuklen.org
  • писмено в РДГ-Пловдив, гр.Пловдив, бул.“Санкт Петербург № 57
  • на е-mail: rugplovdiv@iag.bg, rdgplovdiv@gmail.com

 

За нас е важно да се информираме за мнението и препоръките на гражданите , както и на заинтересованите лица и организации относно развитието на горските територии – собственост на община Куклен, през следващите 10 години.

Заповед РД-05-180 / 10.09.2020 г. на инж. Мирослав Димитров директор на РДГ-Пловдив за назначаване на комисия