ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ
ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА
ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА 2019 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Куклен, председателя на Общински съвет Куклен кани жителите на общината, на обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Куклен за 2019 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 23.09.2020 г. от 17:00 часа в заседателната зала на община Куклен (ет. 3 в сградата на община Куклен).

С уважение,
 ЕЛЕНА ФИЛЕВА
Председател на Общински съвет Куклен