ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
НА ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА 2017г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Куклен, Председателя на Общински съвет Куклен кани жителите на общината, на обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Куклен за 2017г. Публичното обсъждане ще се проведе на 28.08.2018г. от 10:00 часа в заседателната зала на община Куклен (ет. 3 в сградата на община Куклен).

С уважение,

ПЛАМЕН ГОШЕВ
Председател на Общински съвет Куклен