ДО РЪКОВОДСТВАТА
НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ:

 

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС”
КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ’’ 
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ
КОАЛИЦИЯ  „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ’’
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение разпоредбите на чл. 91, ал. 1-5 от Изборния кодекс и Решение № 1683-НС/16.02.2023 г. относно назначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни представители на 02.04.2023 г. на ЦИК, Ви каня в 10.00 часа, на 24.02.2023 г. (петък), на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижната секционна избирателна комисия (ПСИК) в община Куклен за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023 г.

Консултациите ще се проведат в заседателната зала на Община Куклен, намираща се на трети етаж в сградата на Общинска администрация, с адрес: гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 43.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

При провеждане на консултациите, участниците представят следните документи:

  1. писмено предложение за състав на СИК и ПСИК, което съдържа:

– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
– имената и ЕГН на предложените лица;
– длъжността в комисията, за която се предлагат;
– образование, специалност;
– телефон за връзка с предложените лица.

  1. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.01.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 48-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
  2. когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
  3. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК и ПСИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК/ПСИК не се яви в изборния ден. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т. 1.

 

Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, стават неразделна част от протокола за консултациите.

Моля да осигурите присъствието на консултациите на упълномощените от Вас представители.

 

С уважение,

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на Община Куклен

 

Изготвил:
М. Ганева
Секретар на община Куклен