ДО РЪКОВОДСТВАТА
НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ:

 

КП „ГЕРБ-СДС”

КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

ПП „ДПС’’ 

КП  „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ’’

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение разпоредбите на чл. 91, ал. 1-5 от Изборния кодекс и Решение № 2378-МИ/12.09.2023 г. относно назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., Ви каня на 21.09.2023 г. /четвъртък/, от 14.00 часа, на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижната секционна избирателна комисия (ПСИК) в община Куклен за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

Консултациите ще се проведат в заседателната зала на Община Куклен, намираща се на трети етаж в сградата на Общинска администрация, с адрес: гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 43.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 49-то Народно събрание.

При провеждане на консултациите, участниците представят следните документи:

1. Писмено предложение за състав на СИК и ПСИК, което съдържа:
– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
– имената и ЕГН на предложените лица;
– длъжността в комисията, за която се предлагат;
– образование, специалност;
– телефон за връзка с предложените лица.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК и ПСИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК/ПСИК не се яви в изборния ден. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т. 1.

 

Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, стават неразделна част от протокола за консултациите.

Моля да осигурите присъствието на консултациите на упълномощените от Вас представители.

 

С уважение,

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на Община Куклен