ПОКАНА

за публично обсъждане на проекта на бюджет 2021 г. на Община Куклен

 

Кметът на Община Куклен – Мария Белчева, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани  местната общност на 12 февруари 2021 г. /петък/ от 16.00 часа в заседателната зала, намираща се на трети етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 43, на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2021 г. НА ОБЩИНА КУКЛЕН

 

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община Куклен за 2021 г. Разработването и приемането на общинския бюджет е едно от най-важните решения за по-нататъшното развитие на общината и то трябва да се вземе с Вашето активно участие.

Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения за проекта на бюджета в деловодството на Община Куклен или на електронен адрес: mail@kuklen.org до 11.02.2021 г.

Присъстващите на публичното обсъждане представители на местната общност ще имат възможност да се запознаят с основните показатели и приоритети в проекта на бюджета на Община Куклен за 2021 г. при спазване на всички противоепидемични мерки.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет Куклен.

Материалите по проекта на бюджет 2021 г. са поставени на информационното табло в  сградата на община Куклен и са публикувани на интернет страницата на община Куклен.

С уважение,
МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен

 

Приложение: Рамка Бюджет 2021