Решение № 62 взето на Редовно заседание с Протокол № 8/01.03.2024г.

Скица-проект за транспортен достъп