Решение № 105, взето на Редовно заседание с Протокол № 10 от 26.04.2024г.

Скица-предложение за транспортен достъп