Решение № 701 взето на Редовно заседание с Протокол № 66 от 31.03.2023г.

Скица-предложение за транспортен достъп