Решение № 711 взето с Протокол № 67/28.04.2023г.

Скица-предложение на ПИ 40467.8.388 


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №798 на ОБС Куклен , взето с протокол  №76 от 20.10.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Складова база за промишлени стоки и обществено обслужващи дейности  ” и ПУП- ПП за транспортен достъп на поземлен  имот с ИД  №:4067.8.388 и част от ПИс ИД 40467.8.375 местност „Кавака” в землището на  гр. Куклен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 16.02.2024г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ с ВиК, ЕЛ схеми и ПУП-ПП за кабелна линия 20 КV на ПИ с ИД 40467.8.388,  местност „Кавака ” з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „Складова база за промишлени стоки и обществено обслужващи дейности ”  е одобрен със Заповед  №86/15.02.2024г.В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Плодив,  чрез  Община Куклен .Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                     Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.