Решение № 711 взето с Протокол № 67/28.04.2023г.

Скица-предложение на ПИ 40467.8.388 


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №798 на ОБС Куклен , взето с протокол  №76 от 20.10.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Складова база за промишлени стоки и обществено обслужващи дейности  ” и ПУП- ПП за транспортен достъп на поземлен  имот с ИД  №:4067.8.388 и част от ПИс ИД 40467.8.375 местност „Кавака” в землището на  гр. Куклен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.