Решение № 750 взето на Редовно заседание с Протокол № 70/04.08.2023г.

Скица-предложение