Решение № 771 взето на Редовно заседание с Протокол № 71 от 25.08.2023г.

Скица – предложение