Решение № 38 взето на Редовно заседание с Протокол № 6/26.01.2024г.

Скица-предложение