Решение № 36 взето на редовно заседание с Протокол № 6/26.01.2024г.

Скица- предложение