На 17.08.2023 г. в Заседателна зала на Общинска администрация – гр. Куклен се проведе съпътстваща пресконференция по проект „Грижа в дома в Община Куклен”. Проектът BG05SFPR002-2.001-0227-C01 „Грижа в дома в Община Куклен“ старира през месец април 2023 г. и  се финансира от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., на обща стойност 263 745.12 лева, изцяло безвъзмездна помощ. Проектните дейности са с продължителност 14 месеца.
Пресконференцията беше открита от Илия Димов – Началник на отдел „Програми и проекти, опазване на околната среда, социални политики и хуманитарни дейности“. Присъстваха още Надежда Петаларева – ръководител на проекта, Маргарита Матрева – координатор на проекта и Магдалина Налджиева – счетоводител на проекта.
Чрез мултимедийна презентация присъстващите бяха запознати с целите и дейностите на проект „Грижа в дома в Община Куклен“, а именно:

Предоставят се почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания; извършване на  доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост със средства на потребителите; заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги; почистване и приготвяне на храна съобразно здравословното състояние; оказване на помощ при хранене, при придвижване в дома и извън него, до лекар и други.

Индикативният брой потребители за Община Куклен е 48 човека, в рамките на процедурата „Грижа в дома“.

Към момента в програмата почасовите услуги се предоставят от 10 домашни помощници, 1 медицинска сестра, 1 психолог, 1 шофьор и 1 диспечер-координатор по предварително изготвени  графици, които обслужват 41 потребителя.

Проектът ще спомогне за разширяване възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.