Решение № ПВ-37-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на ИП „Жилищно строителство и изграждане на сондажен кладенец“ в ПИ с идентификатор 18277.1.60 м. „Азаните“ с. Гълъбово, община Куклен с Възложител Росен Загорчев