На основание чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за ЕО е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка на ОУП на община Куклен

1. Информация за възложителя:
Община Куклен, гр.Куклен, ул. “Александър Стамболийски” № 43

Лица за контакти:
Арх.Марий Гаджев – община Куклен – 0888/ 465 922
инж.Лъчезар Грозев – екип ЕО, 032/ 632-660 и 0888/ 735 407

2. Обща информация за предложения ОУП на община Куклен

а) основание за изготвяне на ОУП на община Куклен:
– Общият устройствен план на община Куклен (ОУПО Куклен) се изготвя на основание чл.124(1) и §123(1) от ЗУТ.
– Доработения ОУПО се изготвя въз основа на Планово задание за разработване на ОУП на община Куклен и въз основа на конкретни препоръки и предложения от Общинското ръководство от проведени обсъждания на плана и Становища от съгласувателни писма на редица централни ведомства.

б) период на действие и етапи на изпълнение на ОУП на община Куклен:
Период на действие 10-15 години. Етапи: предварителен ОУПО и окончателен ОУПО

в) териториален обхват – Община Куклен – площ 15045,37 ха

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ):
Защитени зони: “Добростан“ (BG0002073) и „Родопи Средни“ (BG0001031).

д) основни цели на ОУП на община Куклен
Да създаде планова основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извън урбанизираните територии.

е) финансиране на Плана – от държавния и общинския бюджет

ж) срокове и етапи за изготвяне на Плана
Изготвянето на плана е в сроковете и етапите съгласно Закона за устройство на територията и договора за изработването му. Проектът на ОУПО подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127 (1) от ЗУТ и чл.21.ал.1 от Наредбата за ЕО като датата, часа и мястото на провеждането му ще бъдат обявени допълнително.

3. Орган, отговорен за приемането на Плана, и орган отговорен за прилагането на Плана
Общински съвет Куклен и Общинска администрация Куклен

4. Място за публичен достъп

Докладът за ЕО и всички приложения към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Куклен: гр.Куклен, ул.„Ал.Стамболийски“ № 43, всеки работен ден, както и на електронната страница на общината http://www.kuklen.org , считано от 28.09.2022 год.

5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване

6. Начин за изразяване на становище

Становища и мнения могат да се депозират на място в сградата на Общинска администрация Куклен – деловодство, на адрес град Куклен, ул. „Ал.Стамболийски“ №43, всеки работен ден и по електронна поща: mail@kuklen.org

 

Приложения: доклад за екологична оценка на ОУП на община Куклен