„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони”
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020г.
СДРУЖЕНИЕ „МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД“
Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-33/19.04.2018г.

Проект:„Изграждане на детска площадка за всички възрастови групи“

Проектът е по Стратегията на ВОМР към „МИГ Куклен-Асеновград“, финансирана от ПРСР под номер: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“.

Проектът е одобрен и е подписан договор с ДФ „Земеделие“ – Разплащателна Агенция.  В процес на реализация, съгласно заложените клаузи и срокове на изпълнение.

  • № и дата на договора: № BG06RDNP001-19.139-0001-C01/08.12.2021г.
  • Срок за изпълнение: от 08.12.2021 – 30.06.2023 г.

Обща стойност на проектното предложение:BGN 68 389.97

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

  • Проектното предложение предвижда изграждане и оборудване на детска площадка, вкл. инфраструктура към нея, предназначена за обществено ползване от децата на град Куклен
  • Детската площадка, оборудването към нея, вкл. и инфраструктурата играят важна роля в живота на местното население, тъй като задоволяват основните физически и социални потребности на най-малките жители на територията на общината. Ето защо от изключително значение е детската инфраструктура постоянно да се изгражда, развива и поддържа в много добро състояние.

Ще се реализират дейности, свързани със строително-монтажни работи по изграждането на детската площадка, доставка и монтаж на оборудване – различни видове люлки, детски и занимателни съоръжения – пързалка, катерушки, въртележка, предпазна и безопасна настилка за игра на децата, изграждане на обезопасени пространства, зони и др.

Местоположението на детската площадка ще е  в УПИ IV – парк и трафопост, кв. 34 по регулационният план на гр. Куклен,   – в парк зеленина под „Замъка Орфей“