По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за изменение на  ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване / на УПИ I-020159 – хотелски комплекс, масив 20 , местност   „Богньовица ”, з-ще с. Добралък община Куклен е одобрен със Заповед  № 924/19.11.2021г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”.

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен  Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                        Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.