По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ  с идентификатор 40467.11.541, местност „Бунар Йолу ” з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „Складова и търговска дейност“  е одобрен със Заповед  №86/02.02.2022г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Плодив,  чрез  Община Куклен .

Проектът със заповедта е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни:  Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                  Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.