ПРОЕКТ „Гражданската телевизия и електронните медии – комуникационна среда за взаимодействие между публични власти, гражданското общество, гражданите и бизнеса при опазването на околната среда.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“
Административен договор № BG05SFOP001-2.025-0187-С01
Срок на договора: от 11.08.2022 г. до 31.12.2024 г.
Бюджет: 59 445,00 лв.
 

На 11.08. 2022 г.  СНЦ „ Национално сдружение за единство и партньорство“ подписа договор № BG05SFOP001-2.025-0187-С01 за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ по Оперативна програма „Добро управление” по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

Наименование на проекта: „Гражданската телевизия и електронните медии – комуникационна среда за взаимодействие между публични власти, гражданското общество, гражданите и бизнеса при опазването на околната среда.“

Общата стойност на проекта е 59 445,00 лв.

БФП- 100 %, при  процент на финансиране от ЕСФ -85% / 50 528,25 лв. / и национално финансиране – 15 % / 8 916,75 лв. /

Срок за изпълнение на проекта – От датата на сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 31.12.2023 г.

Проектът е насочен към разширяване и задълбочаване на партньорските взаимоотношения между НПО, гражданите, бизнеса и публичните власти в община Куклен – подобряване и разширяване на пространството за граждански дебат и прозрачност. Това ще бъде постигнато чрез създаване на модерна и ефективна информационна и комуникационна среда за гражданско участие в управлението.

Трите специфични цели, които конкретизират основните дейности в проекта са :

– Повишаване на дигиталната грамотност на участниците в местните органи за управление и експертите в общинските администрация и институции – за диалог с гражданите и бизнеса, в съответствие с широко разпространените сред тях модерни комуникационни канали и иновативни смарт-устройства
– Повишаване мотивацията на структурите на гражданското общество за изразяване и публикуване на активните си позиции, по отношение на местните политики, във видео-формат.
– Разширяване на познанията и уменията на целевите групи за партньорство и колаборация чрез мобилните приложения.

Тези специфични цели ще бъдат постигнати чрез анализ на възможностите, на всички заинтересовани страни, за участие в конструктивни синхронни и асинхронни видео-дебати; за определяне на дневния ред при разрешаване на възникващите предизвикателства и за споделяне на конструктивни идеи и решения, насочени към социално-икономическия просперитет на общинската територия.

 

Очакваните резултати са:
– Повишаване на взаимодействието между публичните власти и гражданите, НПО и бизнеса.
– Нарастване на активността на НПО и СИП при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство

 

Община Куклен е Партньор по проекта , като неин ангажимент е изпълнение на дейност „Провеждане на информационни събития за презентиране на „Гражданската телевизия“ в шестте населени места в община Куклен“.

Провеждането на информационните събития е ориентирано към постигането на две от специфичните цели, а именно:
– Повишаване мотивацията на структурите на гражданското общество за изразяване и публикуване на активните си позиции, по отношение на местните политики, във видео- формат.
– Разширяване на познанията и уменията на целевите групи за партньорство и колаборация чрез мобилните приложения.