С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 572 от 31.08.2023г. на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  УПИ I – 232 спа хотел и ваканционно селище, местност “Гьолът“ в землището на с.Руен, община Куклен.