С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 625 от 28.09.2023г. на  Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  УПИ 1.451 складова и търговска дейност – склад и търговия на дърва и стр. материали и УПИ I-405, местност “Орта хан” в землището на гр.Куклен, община Куклен.