С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 647 от 04.10.2023г. на  Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от кв.61 за  УПИ XIV-974 на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив.