С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 805 от 05.12.2023г. на  Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от м-в 20 за УПИ 020166-жил.застр., местност “Богньовица“ в землището на с.Добралък, община Куклен, област Пловдив.